Privacy Policy

Buurtvereniging Oost hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Buurtvereniging Oost houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Buurtvereniging Oost zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van leden worden door Buurtvereniging Oost verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over activiteiten en/of uitnodigingen
 • Financiële administratie t.b.v. het innen van de persoonlijke bijdrage

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Schriftelijke toestemming.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Buurtvereniging Oost de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Adresgegevens (straat + nr, postcode, woonplaats)
 • Bankgegevens t.b.v. het innen van contributies

Persoonsgegevens worden door Buurtvereniging Oost opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men lid is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Bestuursleden

Persoonsgegevens van bestuursleden worden door Buurtvereniging Oost verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan het bestuurslidmaatschap

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Schriftelijke toestemming en wettelijke verplichting van de betrokken persoon (aanmelding bij de Kamer van Koophandel)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Buurtvereniging Oost de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens (straat + nr, postcode, woonplaats)
 • Kopie ID
 • Bankgegevens (t.b.v. het vergoeden van eventuele declaraties)

Uw persoonsgegevens worden door Buurtvereniging Oost opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men bestuurslid is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Buurtvereniging Oost verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan het vrijwilligerswerk

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Schriftelijke toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Buurtvereniging Oost de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens (straat + nr, postcode, woonplaats)
 • Bankgegevens (t.b.v. het vergoeden van eventuele declaraties)

Uw persoonsgegevens worden door Buurtvereniging Oost opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men vrijwilligerswerk uitvoert heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Donateurs

Persoonsgegevens van donateurs worden door Buurtvereniging Oost verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het innen van donaties en het informeren over activiteiten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Uitvoering van de overeenkomst tot het geven van donaties

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Buurtvereniging Oost de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens (straat + nr, postcode, woonplaats)
 • Bankgegevens (t.b.v. het innen van donaties)

Uw persoonsgegevens worden door Buurtvereniging Oost opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat de overeenkomst van kracht is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Deelnemers

Persoonsgegevens van deelnemers worden door Buurtvereniging Oost verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over activiteiten en/of uitnodigingen
 • Financiële administratie t.b.v. het innen van het deelnamebedrag

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Schriftelijke toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Buurtvereniging Oost de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Adresgegevens (straat + nr, postcode, woonplaats)
 • Bankgegevens t.b.v. het innen van contributies

Persoonsgegevens worden door Buurtvereniging Oost opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode tot en met de dag van de activiteit en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van foto’s van personen

Foto’s van personen gemaakt tijdens evenementen en persfoto’s worden door Buurtvereniging Oost verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het publiceren op de website en in de media ter verspreiding van nieuwsberichten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het gerechtvaardigd belang van de vrije nieuwsgaring

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Buurtvereniging Oost foto’s van u maken en publiceren

Deze persoonsgegevens worden door Buurtvereniging Oost opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • Op de website t.b.v. nieuwsberichten.
 • Encrypted in het archief t.b.v. historieopbouw voor bijvoorbeeld jubilea.

Hoewel volgens de “Uitvoeringswet AVG” bij journalistieke verwerking het recht van inzage, correctie of verwijdering (hoofdstuk III van de AVG) buiten werking is gesteld, bieden wij desondanks de mogelijkheid contact met ons op te nemen met het verzoek foto’s te verwijderen.

 

Verstrekking aan derden

Buurtvereniging Oost verstrekt géén informatie aan derden tenzij, dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Binnen de EU

Onze website wordt gehost op Nederlandse servers. Persoonsgegevens welke via de website worden verzameld, worden direct na verwerking in de administratie van de server verwijderd. Hierna worden persoonsgegevens gedigitaliseerd lokaal opgeslagen.

Buiten de EU

Buurtvereniging Oost slaat géén persoonsgegevens op buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Buurtvereniging Oost bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Buurtvereniging Oost van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Al onze systemen worden up-to-date gehouden met de laatste versies van beveiligingssoftware;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze website is beveiligd met Secure Sockets Layer (SSL) waarbij (persoons)gegevens versleuteld worden verstuurd.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Buurtvereniging Oost

Prins Johan Frisolaan 10

6241 GG Bunde

info@buurtoost.nl

KvK: 40203048